Venezianische Maske, Robert G Brunner  Mauersegler, Apus apus Kirchheim a d Weinstarße  Leiningerland
Kirchheim an der Weinstraße                                                     Foto  Robert G Brunner
Leiningerland im Herbst                                                             Foto  Robert G Brunner
Linus der Mauersegler - Apus apus                                         Foto  Robert G Brunner
Fantasien                                  Foto  Robert G Brunner
Daphnie bei der Häutung                                                           Foto  Robert G Brunner
N I X   A L S   F O T O S 
 Daphnie bei der Häutung, Wasserfloh